ساماندهي و تحویل اشياء پيدا شده به صاحبان آن در اداره نذورات و هدایای مردمی

ساماندهي و تحویل اشياء پيدا شده به صاحبان آن در اداره نذورات و هدایای مردمی آستان مقدس حضرت عبدالعظیم علیه السلام