تقدیم غذای حضرتی آستان مقدس حضرت عبدالعظیم علیه السلام به بیمارستان روان پزشکی رازی 

 

تقدیم غذای حضرتی به بیمارستان روان پزشکی رازی